DHAKI SAHIB

Gurdwara Singh Saheedha Dhakki Sahib Manouli